Tin Công ty
(08 -05-2023)
Họ và tên người giao dịch: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Quốc Khánh. Mã chứng khoán giao dịch: PID. Loại giao dịch: Bán. [...]
(24 -02-2023)
BC TINH HÌNH QUẢN TRỊ CTY 2022
(03 -12-2022)
Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ-NTDK ngày 02/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty ty PVC-ID Biên bản cuộc họp số 33/BB-ĐHĐCĐ-NTDK ngày 02/12/2022 của Đại hội đồng cổ [...]