Hội đồng quản trị

anghia.jpg

Ông: Phạm Trung Thực

Chức vụ: Chủ
tịch Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Nam Định

Trình độ: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

 

Ông: Trần Trọng Nghĩa

Chức vụ: Ủy
Viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán:
Quảng Trị

Trình độ: Cử
nhân kinh tế

Ông: Phạm Tiến Đạt

Chức vụ: Ủy
Viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Hà Nam

Trình độ: Cử nhân kinh tế – Ngành kế toán

A.tuan.jpg

Ông: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy
Viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán: Hải
Dương

Trình độ: Kỹ
sư tin học

A.Dai.jpg

Ông: Trịnh Đại

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm Soát

Quê quán: Thanh
Hóa

Trình độ: Kỹ
sư, Cử nhân Luật

a vinh.jpg

Ông: Phan Quốc Vinh

Chức vụ: Thành vie Kiểm Soát

Quê quán:
Quảng Ngãi

Trình độ: Kiến trúc sư

a long.jpg

Ông: Bùi Vĩnh Long

Chức vụ: Ủy
viên Hội Đồng Quản trị

Quê quán:
Vĩnh Phúc

Trình độ: Cử nhân kinh tế